Great White Egret, Sarasota, Florida
Great White Egret, Sarasota, Florida
Filename: Birds (23 of 41).jpg
Copyright